Vi på Advokathuset har fokus på humanjuridik

Brott och straff

Försvararuppdrag

Vår huvudinriktning är att vara försvarare eller målsägandebiträde i en domstol. En försvarare företräder den som är misstänkt för brott. Försvararen ska se till att den misstänktes intressen tas till vara under polisens förundersökning samt under rättegången. Ett målsägandebiträde är ett stöd för den som har utsatts för brott. Målsägandebiträdet ska hjälpa brottsoffret genom förundersökning och rättegång samt företräda i frågan om skadestånd.

Målsägandebiträdeskap

Målsägandebiträdeskap

Vår huvudinriktning är att vara försvarare eller målsägandebiträde i en domstol. En försvarare företräder den som är misstänkt för brott. Försvararen ska se till att den misstänktes intressen tas till vara under polisens förundersökning samt under rättegången. Ett målsägandebiträde är ett stöd för den som har utsatts för brott. Målsägandebiträdet ska hjälpa brottsoffret genom förundersökning och rättegång samt företräda i frågan om skadestånd.

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt tillhör våra expertområden och räknas som ett av de absolut största juridiska fälten. Det beror på att de allra flesta människor kommer i kontakt med den familjerättsliga lagstiftningen vid ett flertal tillfällen under livet.

Advokathuset Ericksson & Häggquist bistår med juridisk trygghet och stor erfarenhet under livets alla skeenden.

Ekonomisk familjerätt

Till den ekonomiska familjerätten hör bland annat olika relationskonstellationer kopplat till vem som äger vad. I de flesta fall är det möjligt att själv/själva reglera helt eller delvis hur egendom ska fördelas i framtiden. Finns inget avtalat ska egendom i stället fördelas enligt lag vid separation och dödsfall.

Barn och barnets bästa

Advokathuset Ericksson & Häggquist hjälper dig att tillvarata ditt barns bästa. Vi erbjuder rådgivning och kan även åta oss rollen som ombud för dig vid tvist. Juridik som rör barn är ofta kopplat till oenigheter gällande vårdnad, boende, umgänge samt underhåll.

Hos oss kan vi dessutom erbjuda våra klienter unik erfarenhet kopplat till internationella och gränsöverskridande familjerättsliga situationer både vad gäller föräldraskapsärenden samt vårdnadsfrågor.

Socialrätt

Socialrätt

Ett vanligt uppdrag för oss är att företräda en person gentemot statliga eller kommunala myndigheter. Det kan handla om att de vill ingripa med tvångsåtgärder, till exempel tvångsomhänderta barn. Som offentligt biträde hjälper vi den enskilde under hela processen. 

Asyl- och migrationsrätt

Asyl- och migrationsrätt

Personer som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige kan också få hjälp av oss. Vi ger även råd i frågor som rör medborgarskap med mera.